Thứ Bảy, 26 tháng 10, 2019

Báo Công Thương: Quảng Nam: Nâng cao công tác quản lý hoạt động đầu tư trên địa bàn tỉnh

UBND tỉnh Quảng Nam vừa ban hành Quy định hướng dẫn và quản lý hoạt động đầu tư trên địa bàn tỉnh Quảng Nam trong đó hướng dẫn trình tự, thủ tục thực hiện dự án, quản lý một số hoạt động cụ thể về đầu tư và xử lý phản ánh, kiến nghị của nhà đầu tư, doanh nghiệp.

Bài viết này thuộc danh mục:✅ Quản lý - Quy hoạch, được chúng tôi tổng hợp từ báo Công Thương, nguồn bài: https://congthuong.vn/quang-nam-nang-cao-cong-tac-quan-ly-hoat-dong-dau-tu-tren-dia-ban-tinh-127220.html

Quyết định số 3352/QĐ-UBND ngày 22/10/2019 của UBND tỉnh Quảng Nam gồm 6 Chương, 32 Điều quy định việc hướng dẫn trình tự, thủ tục thực hiện dự án, quản lý một số hoạt động cụ thể về đầu tư và xử lý phản ánh, kiến nghị của nhà đầu tư, doanh nghiệp, hợp tác xã trên địa bàn tỉnh Quảng Nam.

Các đối tượng áp dụng trong Quyết định này là các Nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh Quảng Nam; Các cơ quan nhà nước có liên quan đến hoạt động đầu tư của các nhà đầu tư trên địa bàn tỉnh Quảng Nam; Cá nhân, tổ chức khác có liên quan; Các dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư (hình thức PPP); dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước; dự án đầu tư xây dựng khu đô thị, khu nhà ở không thực hiện theo quy định này.

Sở Kế hoạch và Đầu tư Quảng Nam được giao nhiệm vụ làm đầu mối hướng dẫn và hỗ trợ nhà đầu tư trong quá trình triển khai thực hiện dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh. Đồng thời, Ban Quản lý Khu kinh tế mở Chu Lai làm đầu mối hướng dẫn và hỗ trợ nhà đầu tư trong quá trình triển khai thực hiện dự án đầu tư trên địa bàn Khu kinh tế mở Chu Lai. UBND tỉnh Quảng Nam giao cho các địa phương có nhiệm vụ làm đầu mối hướng dẫn và hỗ trợ nhà đầu tư trong quá trình triển khai thực hiện dự án đầu tư trong các cụm công nghiệp và các dự án đầu tư do UBND các huyện, thị xã, thành phố thỏa thuận nghiên cứu đầu tư.

Thành phố Tam Kỳ

Dự án đầu tư của các nhà đầu tư thực hiện trên địa bàn tỉnh Quảng Nam được triển khai theo trình tự các bước : Thỏa thuận nghiên cứu đầu tư (bao gồm việc cung cấp thông tin về địa điểm thực hiện dự án, quy hoạch và các quy định khác có liên quan khi thực hiện dự án); Quyết định chủ trương đầu tư; cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư; đăng ký thành lập doanh nghiệp làm chủ đầu tư dự án; Ký quỹ bảo đảm thực hiện dự án đầu tư; Thẩm định, phê duyệt quy hoạch phân khu xây dựng hoặc quy hoạch chi tiết xây dựng (nếu có); Thẩm định, phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường đối với dự án thuộc diện phải thực hiện đánh giá tác động môi trường; xác nhận kế hoạch bảo vệ môi trường đối với dự án thuộc diện đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường theo quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường; Thông báo thu hồi đất; quyết định thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất, phê duyệt và tổ chức thực hiện phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư (đối với trường hợp Nhà nước thu hồi đất theo quy định của Luật Đất đai); Thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy và chữa cháy; Thỏa thuận đấu nối hạ tầng có liên quan; Thẩm định thiết kế cơ sở; Quyết định giao đất/cho thuê đất/cho phép chuyển mục đích sử dụng đất; xác định giá đất; ký hợp đồng thuê đất; cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất khi hoàn thành các nghĩa vụ tài chính và đáp ứng đủ điều kiện theo quy định của pháp luật; Thẩm định hồ sơ thiết kế kỹ thuật/thiết kế bản vẽ thi công; đăng ký cấp điện; cấp Giấy phép xây dựng; giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh theo quy định.

Trước đó, UBND tỉnh Quảng Nam cũng đã giao Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh này theo dõi, hướng dẫn, kiểm tra, chấn chỉnh các hành vi vi phạm trong hoạt động đấu thầu.

Thành Long

Tìm kiếm:✨

  • Khu kinh tế mở chu lai, Hoạt động đầu tư, UBND tỉnh Quảng Nam, Ban hành quy định, Dự án đầu tư, Trình tự, Thẩm duyệt, Sở kế hoạch và đầu tư, Ký quỹ, Quảng Nam, Đầu mối, Thuê đất, Đấu nối, Vốn ngân sách, Thẩm định, Cụm công nghiệp, Tam Kỳ, Công tư, Bảo vệ môi trường, Cấp điện